W przypadku projektów składanych w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 zakładających kontynuację wsparcia w postaci świadczenia usług społecznych w miejscu zamieszkania, objęcie wsparciem osób, które uczestniczyły już w projekcie finansowanym w ramach Działania 8.3 jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji zwiększenia zakresu wsparcia dla tych osób, tj. objęcia ich dodatkową formą wsparcia, która będzie finansowana w ramach nowego projektu. Finansowanie usługi świadczonej danej osobie w ramach poprzedniego projektu Beneficjent ma obowiązek zapewnić ze środków własnych w ramach trwałości projektu.

Planując realizację projektu należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nie ma możliwości, aby uczestnik projektu został objęty wsparciem jedynie w postaci teleopieki. Tym samym teleopieka nie może być realizowana jako jedyna dodatkowa usługa świadczona na rzecz osób, które brały już udział w projektach wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.3 RPO WP 2014-2020.

Należy ponadto pamiętać o konieczności zapewnienia zgodności projektu ze specyficznym kryterium nr 1, zgodnie z którym projekt ma prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i/lub asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego Beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku kontynuacji projektu zwiększenie liczby miejsc i liczby osób ma nastąpić w stosunku do danych na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.