Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności odstąpienia od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok, na listopad 2019 r.

Powodem nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie jest konieczność uzgodnienia właściwej ścieżki wdrażania na poziomie regionalnym Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia, określenia kryteriów wyboru projektów wykluczających możliwość pokrywania się interwencji w ramach programów profilaktycznych finansowanych ze środków PO WER oraz RPO WP 2014 – 2020, a także uzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia dotyczącej możliwości realizacji Regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) oraz akceptacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Przeprowadzenie powyższych czynności nie było możliwe przed ogłoszeniem wyników konkursu dla realizatorów ww. Programu w ramach PO WER.

Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi w wyjaśnieniach dla  Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, wstępne uzgodnienie zakresu i kryteriów dla konkursu zaplanowano podczas posiedzenia Komitetu Sterującego w  listopadzie/grudniu 2019 r.

W związku z powyższym zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowego naboru nastąpi najwcześniej w I kwartale 2020 roku.