Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności odstąpienia od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, dla typu projektu: Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, naboru wniosków, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego, zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok, na listopad 2019 r.

Mając na uwadze fakt, że w ramach przedmiotowego konkursu planowane jest wdrożenie istotnych uproszczeń dla wnioskodawców, polegających na przyjmowaniu wniosków i prowadzeniu korespondencji w ramach naboru wyłącznie w formie elektronicznej - z wykorzystaniem nowych funkcji Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, istnieje konieczność przesunięcia terminu jego przeprowadzenia.

W związku z powyższym zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowego naboru nastąpi w listopadzie bieżącego roku.