W dniu 19 listopada 2019 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego zaktualizował wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

1. dostosowano § 13 Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wprowadzono uproszczenie dla beneficjentów polegające na rezygnacji z obowiązku publikacji ofert na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

W kontekście ww. zmiany Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje, że w sytuacji, gdy z treści obowiązującej umowy o dofinansowanie wynikał obowiązek publikacji przez Zamawiającego zapytania ofertowego na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, a Beneficjent nie upublicznił informacji o zamówieniu na tej stronie, ale wypełnił obowiązki wynikające z aktualnych na dzień wszczęcia postępowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uzna, iż tego rodzaju naruszenie ma charakter formalny.

2. wprowadzono w § 19 Zmiany w Projekcie i Umowie ułatwienie dla beneficjentów polegające na możliwości przesuwania oszczędności poprzetargowych na wydatki w całości rozliczone w projektach konkursowych wybranych w wyniku naborów ogłoszonych po 19 listopada 2019 r. oraz w projektach pozakonkursowych. 

 Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.