Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla typu projektu: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2020 rok na czerwiec 2020 r.

Powodem odstąpienia od przeprowadzenia przedmiotowego naboru jest panujący obecnie stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z nim konsekwencje zarówno w sferze ochrony zdrowia, jak też w wymiarze gospodarczym, a tym samym konieczność koncentracji dostępnych zasobów na działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.

 W związku powyższym, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, zdecydowała się wyasygnować część dostępnej jeszcze alokacji RPO WP na dofinansowanie projektów mających na celu wzmocnienie oraz doposażenie służby zdrowia, w tym zakup aparatury diagnostycznej i medycznej (np. respiratorów), adaptację pomieszczeń oraz zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z koronawirusem.

Ponadto, z udziałem wspomnianych środków są również realizowane inwestycje polegające na wsparciu udzielanym podkarpackim przedsiębiorcom, celem zachowania przez nich płynności finansowej, jak również ochrony miejsc pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom z terenu Podkarpacia.

Tym samym, dofinansowaniem ze środków RPO WP są obejmowane inwestycje, których niezwłoczna realizacja jest niezbędna w celu przeciwdziałania skutkom epidemii, jak również projekty, których stan gotowości do realizacji umożliwi ich pozytywną ocenę oraz wybór do dofinansowania w nieodległej przyszłości.

Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, podjęła decyzję, że kwota 11,86 mln PLN, przeznaczona pierwotnie na dofinansowanie projektów w ramach planowanego na czerwiec br. konkursu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP, zostanie wykorzystana w ramach działań dedykowanych zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniem skutków epidemii.