Informacja o zakończonym naborze w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

1

40 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00