W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego RPO WP na lata 2014-2020 oraz z zapisami Kryterium merytoryczno – jakościowego nr 6 Liczba osób (turystów, kuracjuszy) korzystających z oferty pobytowej na terenie gminy w której zlokalizowany jest projekt Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, że zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dane statystyczne dotyczące liczby turystów korzystających z noclegów ogółem za 2019 r. przedstawiają się następująco:

  1. Gmina Horyniec –Zdrój – 14 181.
  2. Gmina Rymanów – 20 902.
  3. Gmina Solina – 136 896.
  4. Gmina Iwonicz – Zdrój – 31 792.
  5. Gmina Dębica (gmina wiejska) – 2 608.