14 sierpnia jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Jest to jednak ostatni dzień składania wniosków w ramach Działania 6.1 „Rozwój potencjału endogenicznego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów RPO WP, tego dnia w urzędzie będą pracować osoby, które będą obsługiwać system informatyczny przyjmowania wniosków i udzielać informacji w zakresie przedmiotowego naboru oraz odpowiadać na ewentualne pytania wnioskodawców. Jednocześnie zapewnią one obsługę (jak dotychczas - mailowo i telefonicznie) we wskazanym zakresie w kwestiach merytorycznych oraz technicznych związanych z korzystaniem z Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020, w ramach którego wnioski są składane w wersji elektronicznej.