Krajowy Plan Odbudowy

W celu przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego przez pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, Komisja Europejska w maju 2020r. opublikowała pakiet dokumentów obejmujący projekt Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 oraz propozycję działań na rzecz odbudowy w ramach instrumentu Next Generation EU. Plan odbudowy przedstawiony przez Komisję Europejską zakłada wykorzystanie nowego narzędzia Next Generation EU w wysokości 750 mld euro oraz wzmocnionego budżetu długoterminowego na lata 2021-2027. Podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli (w dniach 17-21 lipca br.) osiągnięto porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 w tym nowego Funduszu Odbudowy służącego do niwelowania skutków wywołanych pandemią.

Częścią pakietu Next Generation EU będzie nowe narzędzie pn. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). W ramach tego Instrumentu Polska będzie miała do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje (na 100% dofinansowania) i około 34,2 mld euro na pożyczki.

Środki te inwestowane zostaną  poprzez Krajowy Plan Odbudowy, za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Plan ma być dokumentem planistycznym realizującym reformy oraz inwestycje, który stanowić będzie podstawę ubiegania się o wsparcie z RRF. Horyzont czasowy zaplanowany dla reform (zgodnie z wyjściową propozycją KE) to maksymalnie 4 lata natomiast horyzont czasowy inwestycji (zgodnie z wyjściową propozycją KE) to maksymalnie 7 lat (realizacja inwestycji do połowy 2026 roku).

Konsultacje propozycji projektów

W dniu 13 sierpnia Zarząd Województwa Podkarpackiego zaakceptował wstępną listę 37 projektów do Krajowego Planu Odbudowy. Lista projektów została poddana konsultacjom poprzez zamieszczenie stosownej informacji na serwisach internetowych www.podkarpackie.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl, które trwały do 18 sierpnia br.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 145 uwag.

Na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia br. Zarząd Województwa dokonał analizy zgłoszonych uwag, czego efektem stało się przyjęcie listy 37 projektów poddanych procesowi konsultacji do Krajowego Planu Odbudowy, które – po wprowadzeniu korekt wynikających z niektórych zgłoszonych uwag – zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia Zarząd Województwa poddał analizie dodatkowe propozycje projektów, które wynikały z uwag zgłoszonych w procesie przeprowadzonych konsultacji, po czym przyjęta została ostateczna lista propozycji projektów do Krajowego Planu Odbudowy z obszaru województwa podkarpackiego, która wraz z dodatkowymi fiszkami projektów została przekazana w uzupełnieniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Propozycje projektów zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy z województwa podkarpackiego

Zarząd Województwa zgłosił do Krajowego Planu Odbudowy 56 projektów na łączną kwotę ponad 21 mld zł w następujących obszarach.

I. Turystyka

 1. Województwo Podkarpackie Wsparcie rozwoju turystyki wodnej na terenie województwa podkarpackiego       100 000 000,00
 2. Województwo Podkarpackie Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim          764 000 000,00
 3. Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Poprawa i rozwój oferty Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej eksponującej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Bieszczadów   22 000 000,00
 4. Powiat Bieszczadzki                 Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym)        28 400 000,00
 5. Powiat Bieszczadzki                 Utworzenie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – nowego inkubatora rozwoju regionu            80 000 000,00
 6. Województwo Podkarpackie Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie podkarpackim          1 500 000 000,00
 7. Gmina Solina Budowa infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego   200 000 000,00
 8. Gmina Cisna/Polskie Koleje Linowe Budowa Stacji Narciarskiej na Stokach Jasła       100 000 000,00
 9. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. Zagospodarowanie głównego szlaku turystycznego od Kąt w Beskidzie Niskim do Wołosatego        360 000 000,00

W ramach powyższych propozycji projektów uwzględnione zostały uwagi zgłoszone w procesie konsultacji, szczególnie w zakresie turystyki wodnej i rowerowej.

W obszarze turystyki Zarząd Województwa złożył ponadto wniosek o stworzenie w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze turystyki (pdf, 194.96 KB) 

II. Kultura

 1. Województwo Podkarpackie Podkarpacka Galeria Słowa i Obrazu      90 000 000,00
 2. Województwo Podkarpackie Budowa Podkarpackiego Muzeum Lotnictwa    40 000 000,00
 3. Województwo Podkarpackie Rozbudowa Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Muzeum I wojny Światowej i czynu niepodległościowego.                70 000 000,00

W obszarze kultury Zarząd Województwa złożył ponadto wniosek o stworzenie w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze kultury (pdf, 179.57 KB)

III. Zdrowie

 1. Województwo Podkarpackie/Uniwersytet Rzeszowski Budowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego        800 000 000,00
 2. Województwo Podkarpackie /Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego   Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie         360 000 000,00
 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Dobre Wsparcie – rozwój usług teleopieki w środowisku lokalnym            8 000 000,00
 4. Uzdrowisko Rymanów S.A. Modernizacja budynku Krystyna - utworzenie Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej 17 000 000,00
 5. Uzdrowisko Rymanów S.A. Poprawa dostępności do opieki nad osobami 65 + - Dom Seniora           20 000 000,00
 6. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. Kompleksowa stacjonarna opieka nad seniorem- Dom „Złota Jesień”        19 500 000,00
 7. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. Wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia schorzeń narządów ruchu, neurologicznych i chorób rzadkich    20 000 000,00

W obszarze zdrowia Zarząd Województwa złożył ponadto wniosek o stworzenie w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze zdrowia (pdf, 181.47 KB)

W obszarze tym Zarząd Województwa poparł ponadto koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie uzdrowisk.

IV. Transport

 1. Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Wzmocnienie potencjału gospodarczego oraz wzmocnienie zmiany w kierunku tzw. zielonej gospodarki na terenie Województwa Podkarpackiego zrealizowane poprzez wymianę infrastruktury transportowej w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.              6 230 000,00
 2. Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Wzmocnienie infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi startowej i  budowę równoległej drogi kołowania w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.               114 450 000,00
 3. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94        83 100 000,00
 4. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna - Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Radoszyce – Ustrzyki Górne              691 000 000,00
 5. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych            132 586 384,63
 6. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród - Cisna od m. Lesko do m. Huzele wraz z budową mostu na rz. San oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych  182 000 000,00
 7. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap V (węzeł A4 Rzeszów Zachód – DK nr 9 w msc. Rudna Mała)  60 000 000,00
 8. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w latach 2020-2024  250 000 000,00
 9. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Likwidacja szkód powodziowych             141 000 000,00
 10. Województwo Podkarpackie Zakup niskoemisyjnego taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego            410 000 000,00
 11. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rewitalizacja linii kolejowej l-108 Stróże –Krościenko   1 000 000 000,00
 12. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa nowej linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło       1 500 000 000,00
 13. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków         600 000 000,00
 14. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska    100 000 000,00
 15. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kompleksowa przebudowa dojazdów do terminali przeładunkowych w rejonie przejścia granicznego Medyka – Mościska na liniach nr 120, 123, 613, 614 wraz z modernizacją linii kolejowej nr 92                210 000 000,00
 16. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Budowa drogi ekspresowej S9  4 900 000 000,00
 17. Gmina Miasto Krosno Rozbudowa ul. Lwowskiej w Krośnie w ciągu DW 991 wraz z lokalnym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną 32 192 929,00
 18. Gmina Miasto Rzeszów Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK19) do Al. Sikorskiego (DW878 450 000 000,00
 19. Gmina Miasto Rzeszów Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94     188 000 000,00
 20. Gmina Miasto Rzeszów Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)        152 000 000,00
 21. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie     150 000 000,00
 22. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno         83 500 000,00
 23. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa      393 750 000,00
 24. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław     264 000 000,00
 25. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej południowej części województwa poprzez modernizację wybranych ciągów dróg wojewódzkich  696 000 000,00
 26. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Poprawa powiązań sieci dróg wojewódzkich z głównym układem drogowym kraju              495 000 000,00
 27. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Modernizacja dróg wojewódzkich Podkarpackiego Roztocza     428 000 000,00
 28. Gmina Miejska Przemyśl Budowa mostu na Rzece San łączącego drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 884 (ulicę Sanocką z ulicą Grunwaldzką)      83 000 000,00
 29. Gmina Miejska Przemyśl Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator – Przemyśl – granica państwa)             13 000 000,00

Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa wystąpił z wnioskiem realizacji szeregu dodatkowych inwestycji w zakresie dróg krajowych, a także linii kolejowych, które zgłoszone zostały w efekcie konsultacji, tj.:

 1. przebudowa drogi krajowej nr 28 w tym zjazd S-19 Miejsce Piastowe – obwodnica Sanoka,
 2. budowa nowych węzłów autostradowych na autostradzie A4 na DW 986 w Ostrowie i DW 987 w Czarnej Sędziszowskiej,
 3. przebudowa drogi nr 73 Jasło-Pilzno oraz budowa zjazdu z autostrady A4 w okolicach między Pilznem, a Jastrząbką w powiecie dębickim,
 4. budowa drogi ekspresowej S74,
 5. modernizacja linii kolejowej 101 Jarosław – Werchrata
 6. doprowadzenie infrastruktury kolejowej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy wschodniej obwodnicy miasta Przemyśla – budowa toru szerokiego

W obszarze transportu Zarząd Województwa poparł ponadto koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie lokalnym.

Do Ministerstwa przekazana została:

V. Rozwój gospodarczy i społeczny

 1. Województwo Podkarpackie/Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podkarpackie Centrum Nowoczesnych Technologii Medycznych (PCM)      40 000 000,00
 2. Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Podkarpackie szkoły - poprawa jakości, skuteczności i dostępności edukacji w zmieniających się warunkach         14 611 800,00

W obszarze tym Zarząd Województwa poparł ponadto koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań dotyczących edukacji na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze edukacji (pdf, 178.29 KB) 

W obszarze tym Zarząd Województwa poparł również koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie rewitalizacji poprzez utworzenie Krajowego Funduszu Rewitalizacji.

VI. Środowisko

 1. Województwo Podkarpackie Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w celu uzyskania statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w województwie podkarpackim.     1 000 000 000,00
 2. PGE Energia Ciepła S.A. Budowa kotłowni gazowej o mocy 198 MWt w PGE EC S.A. Elektrociepłownia w Rzeszowie             93 900 000,00
 3. PGE Energia Ciepła S.A. Zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii  280 000 000,00
 4. Województwo Podkarpackie Poprawa jakości powietrza poprzez głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wymianą źródła ciepła oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii           961 674 000,00
 5. Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Instalacja odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów (RDF, pre-RDF) w Stalowej Woli     300 000 000,00
 6. Gmina Miejska Przemyśl Budowa Stacji termicznego spalania odpadów w Przemyślu.     45 000 000,00

W obszarze tym Zarząd Województwa poparł ponadto koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (pdf, 185.63 KB) 

Niezależnie od powyższych zgłoszeń i postulatów Zarząd Województwa – w związku ze zgłoszonymi uwagami – wystąpił z wnioskiem o utworzenie w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie usuwania skutków powodzi, w szczególności w kontekście spowodowanych powodziami z czerwca 2020 roku strat w lokalnej infrastrukturze komunalnej oraz infrastrukturze przeciwpowodziowej.

Mając na względzie prace prowadzone nad opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 Zarząd Województwa przekazał ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pakiet uwag pozyskanych w procesie konsultacji społecznych (pdf, 314.37 KB) tego dokumentu z prośbą o ich wzięcie pod uwagę w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy.

Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa zadeklarował gotowość do dostarczenia dodatkowych informacji i wyjaśnień dla składanych propozycji projektów, a także udziału w wypracowywanych projektach ponadregionalnych lub ogólnokrajowych.

Załączniki: