Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20 (edycja V).

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

14

64 311 521,40

31 123 636,83

37 000 000