Celem ułatwienia realizacji projektów w okresie pandemii COVID-19 w dniu 29 września 2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Uchwałą nr 206/4157/20, ujednolicił zasady zaliczkowania i objął wszystkich beneficjentów realizujących projekty w osiach priorytetowych II-VI RPO WP możliwością otrzymania zaliczki do wartości 100% dofinansowania na poniższych warunkach:

Przekazanie i rozliczenie dofinansowania w formie zaliczki odbywać się będzie w oparciu o ogólne założenie przyjęte w § 7 umowy o dofinansowanie. Warunkiem wypłacenia zaliczki do wartości 100% dofinansowania w ww. osiach będzie przedstawienie przez beneficjenta, we wniosku o płatność zaliczkową, niezapłaconej faktury/faktury pro forma z odroczonym terminem płatności oraz pod warunkiem zakończenia weryfikacji dokumentacji dot. udzielonego zamówienia i poprawności zakresu rzeczowego projektu (zgodnie z obowiązującymi procedurami). Przekazane beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, środki w formie zaliczki mogą wynieść do 100 % przyznanego dofinansowania (co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady sformułowanej w § 7 ust. 3 umowy o dofinansowanie). Pozostałe warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki określone w umowie o dofinansowanie pozostają w niezmienionej formie. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania (zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie).

Beneficjent decydując się na taką formę rozliczenia projektu, ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie terminów realizacji zobowiązań w stosunku do dostawcy/wykonawcy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uruchomienia zaliczki pozwalającej na zapłatę zobowiązań w terminach wynikających z faktury.

Podstawą wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania projektów jest zgoda beneficjenta, przedstawiona w postaci Oświadczenia, złożonego w formie papierowej, podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji beneficjenta, składania oświadczeń oraz zawierania umów mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań majątkowych, zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu.

Warunkiem otrzymania wsparcia w formie zaliczki do wartości 100% dofinansowania będzie również wskazanie w ww. Oświadczeniu wyodrębnionego rachunku bankowego, na który zostanie przekazane wsparcie w formie zaliczki, i z którego beneficjent zobowiązany będzie do ponoszenia wydatków.

Podpisanie przez Beneficjenta ww. Oświadczenia oznacza nie tylko prawo do otrzymania zaliczki do wartości 100% dofinansowania, ale także podleganie warunkom, o których mowa powyżej, nawet wtedy, gdy pobierana zaliczka nie przekracza wartości 60% dofinansowania.

Beneficjenci, którzy na podstawie obowiązujących zapisów umów mają prawo do otrzymania zaliczki w wysokości 60% dofinansowania, nadal mogą korzystać z zaliczek na niezmienionych zasadach, bez dodatkowych warunków, o których mowa powyżej.

Do pobrania:

Oświadczenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 (docx, 59.81 KB)