Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności przesunięcia terminu dwóch naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2021 rok ww. nabory zostały zaplanowane na lipiec br.

Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie są trwające prace nad kryteriami wyboru projektów dla przedmiotowych naborów.

Należy podkreślić, że w dniu 24 czerwca br. Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia zatwierdził zaktualizowany Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2021 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dokument ten zawiera m.in. propozycję kryteriów wyboru projektów charakterystycznych dla przedsięwzięć z obszaru zdrowia. Ponadto, przedmiotowe kryteria będą podlegały zatwierdzeniu przez Komitetu Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, zakłada się, że ogłoszenie ww. naborów możliwe będzie najwcześniej w sierpniu br.

Ogólna pula środków planowana do udostępnienia w ww. konkursach wynosi  8 000 000 PLN.