Mając na uwadze zapisy zawarte w części 5 Regulaminów ww. konkursów, tj.:

„IOK informuje, że w projektach, w których finansowane są bezzwrotne formy wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej (nie dotyczy projektów z zakresu finansowania zwrotnego), brak jest możliwości zrekrutowania do projektu osób, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.
W związku z tym na etapie realizacji projektu Beneficjent będzie zobowiązany (na podstawie zapisów umowy) do współpracy z IP WUP w celu zapewnienia, że dana osoba nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w celu uniknięcia ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych rekrutacja uczestników do projektu powinna się rozpocząć po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, która nakłada szereg obowiązków dla Beneficjenta oraz Instytucji Pośredniczącej w zakresie weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projekcie.