Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało kolejne projekty wytycznych krajowych.

Dokumenty te stanowią podstawę informacji dla każdego potencjalnego beneficjenta zainteresowanego realizacją projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Do pobrania:

- Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Pozostałe wytyczne dostępne są w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.