Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15, Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez OPS/PCPR.

Zobacz wyniki konkursu