Zarząd Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie w dniu 29 stycznia 2019r. przyjął Uchwałę Nr 20/430/19 dotyczącą  zmiany Uchwały Nr 239/4779/16 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokument Strategii określa kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe oraz w ramach Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020. Przedmiotowa Strategia stanowi narzędzie implementacji zwrotnych form wsparcia na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia przy zaangażowaniu środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Określa podstawowe obszary i elementy odnoszące się do realizacji projektów, w tym między innymi reguluje: grupę ostatecznych odbiorców wsparcia, założenia produktowe, podmioty zaangażowane we wdrażanie, system dystrybucji, wskaźniki i cele właściwe do osiągnięcia w ramach wdrażania Instrumentów Finansowych. Stanowi załącznik do zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.

 

Do pobrania:

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 29 stycznia 2019 r. (pdf, 874.15 KB)

 

Wersje archiwalne:

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 28 marca 2018 r. (pdf, 826.38 KB)

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 31 marca 2017 r. (pdf, 826.38 KB)

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 21 listopada 2016 r.(pdf, 825.73 KB)