W dniu 15 kwietnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 144/3225/20, zmieniająca Uchwałę nr 20/430/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany w Strategii dotyczą m.in. wprowadzenia produktu płynnościowego, który zostanie skierowany dla przedsiębiorców, aby pomóc im w utrzymaniu bieżącej płynności w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w okresie trwającej obecnie epidemii związanej z COVID-19. Ma to związek z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego, który w uzgodnieniu z Komisją Europejską skierował na pomoc dla przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego kwotę 220 mln zł. Obecnie wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prowadzone są działania zmierzające do ustanowienia Pośredników Finansowych dla produktu płynnościowego.

Ponadto w zakresie pomocy dla przedsiębiorców, którzy już korzystają z Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w wyniku rozpoczętego procesu podpisywania aneksów do umów z Pośrednikami Finansowymi, zostaną wprowadzone warunki umożliwiające m.in. zmianę oprocentowania, skorzystanie z wakacji kredytowych w spłacie, czy przedłużenie okresu karencji.

Dokument Strategii określa kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe oraz w ramach Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020. Przedmiotowa Strategia stanowi narzędzie implementacji zwrotnych form wsparcia na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia przy zaangażowaniu środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Określa podstawowe obszary i elementy odnoszące się do realizacji projektów, w tym między innymi reguluje: grupę ostatecznych odbiorców wsparcia, założenia produktowe, podmioty zaangażowane we wdrażanie, system dystrybucji, wskaźniki i cele właściwe do osiągnięcia w ramach wdrażania Instrumentów Finansowych. Stanowi załącznik do zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.

 

Do pobrania:

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 15 kwietnia 2020 r. (pdf, 988.86 KB)

 

Wersje archiwalne:

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 29 stycznia 2019 r. (pdf, 874.15 KB)

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 28 marca 2018 r. (pdf, 826.38 KB)

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 31 marca 2017 r. (pdf, 826.38 KB)

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 21 listopada 2016 r.(pdf, 825.73 KB)