Aktualizacja z 11 marca 2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 130/3013/20 z dnia 10 marca 2020 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (pdf, 562.53 KB)

 

Aktualizacja z 27 listopada 2019 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 100/2364/19 z dnia 25 listopada 2019 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (pdf, 563.53 KB)

 

Aktualizacja z 8 sierpnia 2019 r.

Aktualizacja Wykazu kandydatów na ekspertów w związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 65/1668/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W niniejszym Wykazie zostali uwzględnieni kandydaci na ekspertów, którzy złożyli wnioski o wpis do wykazu w dziedzinie Ekonomia społeczna w odpowiedzi na nabór ogłoszony 21 czerwca 2019 r., a następnie przeszli pozytywnie procedurę weryfikacyjną.

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (pdf, 564.37 KB)

 

Aktualizacja z 6 marca 2019 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 27/653/19 z dnia 5 marca 2019 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W niniejszym Wykazie zostali uwzględnieni kandydaci na ekspertów, którzy złożyli wnioski o wpis do wykazu w dziedzinach:

 • Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia,
 • Infrastruktura kolejowa,
 • Rewitalizacja i mieszkalnictwo,

- w odpowiedzi na nabór ogłoszony 10 października 2018 r., a następnie przeszli pozytywnie procedurę weryfikacyjną.

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (pdf, 544.39 KB)

 

Aktualizacja z 17 sierpnia 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 460/9644/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (pdf, 540.15 KB)

 

Aktualizacja z 5 kwietnia 2017 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 287/5749/17 z dnia 28 marca 2017 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (PDF, 468.13 KB)

 


Aktualizacja z 1 lutego 2017 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 267/5317/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niniejszy wykaz został zaktualizowany o kandydatów na ekspertów w dziedzinach Ochrona zdrowia oraz Usługi społeczne.

Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (PDF, 469 KB)

 


Aktualizacja z 30 listopada 2016 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 248/4850/16  z dnia 29 listopada 2016 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niniejszy wykaz został zaktualizowany o kandydatów na ekspertów w dziedzinie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, na którą nabór został ogłoszony 29 czerwca 2016 r.

Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (PDF, 464 KB)

 


Aktualizacja z 11 października 2016 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 222/4490/16  z dnia 11 października 2016 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niniejszy wykaz został zaktualizowany o kandydatów na ekspertów w dziedzinach Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Infrastruktura drogowa, Infrastruktura kolejowa oraz tabór kolejowy, na które nabór został ogłoszony 29 czerwca 2016 r.

Po zakończeniu weryfikacji w pozostałych dziedzinach objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, powyższy wykaz będzie aktualizowany.

Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF; 343.99 KB)

 


Aktualizacja z 26 kwietnia 2016 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 169/3474/16  z dnia 26 kwietnia 2016 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niniejszy wykaz obejmuje:

1. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych I – VI RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:

 • Analiza finansowa i ekonomiczna,
 • Bioróżnorodność,
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii,
 • Infrastruktura drogowa,
 • Niskoemisyjny transport miejski,
 • Infrastruktura kolejowa oraz tabor kolejowy,
 • Uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
 • Innowacje,
 • Inwestycje w MŚP,
 • Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia,
 • Infrastruktura edukacyjna,
 • Infrastruktura i turystyka uzdrowiskowa,
 • Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • Rewitalizacja i mieszkalnictwo,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne, e-usługi, e-handel, systemy informacji przestrzennej,
 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdziałanie innym zagrożeniom,
 • Ochrona przeciwpowodziowa,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Gospodarka odpadami.

2. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych VII – IX RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:

 • Rynek pracy, w tym samozatrudnienie,
 • Aktywna integracja,
 • Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian,
 • Edukacja przedszkolna i ogólna, opieka nad dziećmi do lat 3,
 • Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych,
 • Ekonomia społeczna.

Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020

(PDF 450.74 KB)


Aktualizacja z  31 marca 2016 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 162/3350/16  z dnia 31 marca 2016 r. przyjął zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niniejszy wykaz obejmuje:

 1. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania
  w ramach osi priorytetowych I – VI RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:
 • Analiza finansowa i ekonomiczna,
 • Bioróżnorodność,
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii,
 • Infrastruktura drogowa,
 • Niskoemisyjny transport miejski,
 • Infrastruktura kolejowa oraz tabor kolejowy,
 • Uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
 • Innowacje,
 • Inwestycje w MŚP,
 • Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia,
 • Infrastruktura edukacyjna,
 • Infrastruktura i turystyka uzdrowiskowa,
 • Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • Rewitalizacja i mieszkalnictwo.
 1. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania
  w ramach osi priorytetowych VII – IX RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:
 • Rynek pracy, w tym samozatrudnienie,
 • Aktywna integracja,
 • Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian,
 • Edukacja przedszkolna i ogólna, opieka nad dziećmi do lat 3,
 • Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych,
 • Ekonomia społeczna.

Po zakończeniu weryfikacji w pozostałych dziedzinach objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, powyższy wykaz będzie aktualizowany.

 

Do pobrania:

Załacznik: Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020

(PDF 323.84 KB)

 


Informacja z 26 stycznia 2016 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 139/2973/16 z 26 stycznia 2016 roku przyjął Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niniejszy wykaz obejmuje:

1. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych I – VI RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:

-        Analiza finansowa i ekonomiczna,

-        Bioróżnorodność.

2. Kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych VII – IX RPO WP rekomendowanych przez Komisję kwalifikacyjną w dziedzinach:

-        Rynek pracy, w tym samozatrudnienie,

-        Aktywna integracja,

-        Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian,

-        Edukacja przedszkolna i ogólna, opieka nad dziećmi do lat 3,

-        Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych.

Po zakończeniu weryfikacji w pozostałych dziedzinach objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, powyższy wykaz będzie aktualizowany.

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 (PDF, 226 KB)