Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziedziny

  1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii;
  2. Infrastruktura drogowa;
  3. Infrastruktura kolejowa oraz tabor kolejowy;
  4. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Termin

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjmowane będą w terminie od dnia 29 czerwca 2016 r. do dnia 20 lipca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki 7:30 - 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegóły ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu zawarte są w załączonym ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 503 KB)

Załącznik nr 1: Wzór wniosku i formularza kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta (DOC, 170 KB)

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (DOC, 115 KB)

Załącznik nr 3: Wzór zgody kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów (DOC, 65 KB)

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020 (DOC, 123 KB)

Załącznik nr 5: Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (ZIP, 1,93 MB)