Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczy ponad 60 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na pomoc pracodawcom i osobom samozatrudnionym.

Przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe, będą mogły wnioskować o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze spadkiem obrotów spowodowanym epidemią choroby COVID-19.

Dla kogo?

Mechanizm zaproponowany w projekcie tarczy antykryzysowej (specustawie) kierowany jest do:

  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
  • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane podmiotowi, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych będących następstwem wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego.

Finanse

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od spadku obrotów. W przypadku podmiotów zatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów pomiędzy 30% a 80% - dofinansowanie zostanie określone jako iloczyn liczby pracowników i od 50% do 90% wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% - 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w zależności od spadku obrotów o co najmniej 30% - 80% obrotów, dofinansowanie wyniesie między 50% a 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Inne ważne informacje

Instrument finansowany będzie ze środków Funduszu Pracy (FP) do końca 2020 r., w ramach projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy współfinansowanych z EFS. Gdy tylko specustawa wejdzie w życie, MRPiPS przekaże stosowne procedury do PUP i możliwe będzie udzielanie wsparcia. Szczegółowa instrukcja dotycząca włączenia tego instrumentu do projektów PUP zostanie przekazana odrębnie, gdy specustawa zostanie przyjęta.

Przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz organizacje pozarządowe, które uzyskają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego będą zobowiązani do utrzymania zatrudnienia pracowników lub dalszego prowadzenia działalności przez okres dofinansowania oraz taki sam czas po jego zakończeniu. To oznacza wsparcie dla stabilności zatrudnienia nawet do pół roku.