Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne, a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Wprowadzone zmiany są związane z nowymi interpretacjami Komisji Europejskiej w sprawie oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (rozdziały 11 i 17.6). Ponadto naniesiono drobną zmianę w zakresie informacji, które powinny zostać umieszczone na plakacie informacyjnym (rozdział 12.9) - wysokość wkładu UE w projekt może zostać na nim umieszczona opcjonalnie.

Do pobrania:

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (PDF 7,64 MB)

Obowiązuje od: 14.06.2016

Załączniki:

Wersje archiwalne:

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (PDF 6,75 MB)

Wersja obowiązująca od: 09.07.2015 do: 13.06.2016

Załacznik nr 1 Karta wizualizacji

(PDF 17,1 MB)

Księga identyfikacji wizualnej

(PDF 7,1 MB)