Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16 w ramach Osi Priorytetowej na VII RPO WP 2014-2020, które odbyło się w dniu 14.12.2016 r.

Prezentacje:

  1. Informacje ogólne (PDF, 500.46 KB)
  2. Grupa docelowa (PDF, 499.38 KB)
  3. Kryteria specyficzne dla Działania 7.6 (PDF, 652.86 KB)
  4. Wskaźniki (PDF, 497.26 KB)
  5. Wydatki w ramach programów profilaktycznych (PDF, 585.25 KB)
  6. Zasady horyzontalne (PDF, 541.91 KB)