Materiały ze szkolenia dotyczącego zasady równości szans w projektach EFS, które odbyło sie w 6 września 2018 r. 

 

Do pobrania 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach z współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 1.24 MB)

 

Szkolenie przeprowadziła pani Joanna Miela - w latach 2015 -2017 koordynatorka ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz członkini grup roboczych przy Ministerstwie Rozwoju ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ekspert w wielu Komisjach Oceny Projektów w zakresie Integracji Społecznej i Włączenia Społecznego (m.in. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój). W latach 2010 -2015 opiekun projektów w Wydziale Integracji Społecznej EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.