Materiały ze szkolenia dotyczącego  analizy finansowej w projektach generujących dochód, które odbyło się w dniach 20-21 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie

 

Program szkolenia

Zasady przygotowania studium wykonalności i analizy finansowej

 • Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności.
 • Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym.
 • Podstawy prawne tworzenia studium wykonalności.

Analiza podstawowej struktury studium wykonalności

 • Informacje na temat projektu.
 • Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych.
 • Identyfikacja problemów.
 • Logika interwencji.
 • Analiza instytucjonalna, trwałość projektu.
 • Analiza odbiorców projektu.
 • Analiza popytu.

Analiza finansowa projektów

 • Założenia do analizy finansowej,
 • Budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
 • Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu,
 • Wskaźniki FNPV i FRR,
 • Wskaźnik FRR/C i FRR/K,
 • Analiza trwałości finansowej projektu.

Analiza ekonomiczna projektów

 • Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,
 • Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych,
 • Analiza kosztów i korzyści,
 • szacowanie wskaźników ENPV i EIRR oraz B/C projektu,
 • Analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC),
 • Analiza wielokryterialna.

Analiza wrażliwości i ryzyka projektu

 • Analiza wrażliwości,
 • Analiza ryzyka.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego analizy finansowej w projektach generujących dochód  (PDF,1010.66 KB)