Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego zamykania projektu EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola, które odbyło się w dniach 28-29 maja 2020 r.

 

Program szkolenia:

 1. Prawidłowa dokumentacja projektu
  • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  • Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych – praktyczne uwagi
  • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków
 2. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków
  • Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
  • Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
  • Trwałość projektów w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013
  • Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu
  • Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym
  • Rozliczenie dochodów w projekcie
  • Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?
 3. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników
  • Przegląd osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu i sposobu ich udokumentowania
  • Obszary wrażliwe
 4. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji
 5. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu
 6. Zamykanie projektu
  • Odbiór produktów i rezultatów
  • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
  • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu
 7. Końcowy wniosek o płatność w systemie SL2014
  • Czym końcowy wniosek o płatność różni się od wcześniejszych?
  • Co robić gdy wskaźniki nie osiągają założonych 100%?

Szkolenie przeprowadziła pani Ingrid Szrajer - ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, posiadająca  wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego zamykania projektu EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 1.96 MB)