Prezentacja ze szkolenia on-line dotyczącego równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS, które odbyło się 5 października 2020 r.

Program szkolenia:

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach RPO WP 2014-2020:

  • Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?
  • Zasada uniwersalnego projektowania w EFS
  • Obowiązki dotyczące równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS
  • Dlaczego to takie ważne?
  • Czy wszystkie projekty podlegają tym zasadom?

Zastosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji na poszczególnych etapach  realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 – analiza przypadków:

  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie – standard minimum i dostępność
  • Stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji podczas realizacji projektu:

-Zadania w projekcie a równość szans i niedyskryminacja

-Możliwość skorzystania z mechanizmu racjonalnych usprawnień w praktyce projektów EFS w ramach RPO WP 2014-2020

-Równościowe zarządzanie projektem

-Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji

  • Rozliczenie projektu

-W jakich miejscach wniosku o płatność należy pisać o faktycznie realizowanych działaniach równościowych?

-Jakie działania lub zaniechania podlegają lub mogą podlegać sankcjom?

-Rozliczenie wskaźników dotyczących kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami

Kontrola projektów

  • Weryfikacja wniosków o płatność a równość szans i niedyskryminacja
  • Kontrola na miejscu prawidłowości realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego równości szans w projektach EFS  (PDF, 1.36 MB )