Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego rozliczania wydatków w projektach EFS metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18.07.2018 oraz zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, które odbyło się 6 listopada 2020 r.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia i regulacje
 2. Aktualne dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków w projektach EFS rozliczanych metodami uproszczonymi
 3. Realizacja projektu w czasie pandemii
 4. System SL2014  główne narzędzie do raportowania
  i komunikowana się z Instytucją
 5. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu
 6. Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie
  o dofinansowanie
 7. Zmiany w kwalifikowalności wydatków
 8. Konsekwencje nieosiągnięcia zakładanych wskaźników.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego rozliczania wydatków w projektach EFS  (PDF, 919.38 KB)