Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego rozliczania wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyło się 7 października 2021 r.

Program uwzględnia zmiany wynikające z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Podstawy prawne stosowania metod uproszczonych

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013

- Nowe rozporządzenie finansowe UE 2018/1046 „omnibus”

- Wytyczne KE dotyczące opcji kosztów uproszczonych

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z 2021 roku – najnowsze zmiany

- Szczególne zapisy Wytycznych dotyczące metod uproszczonych w projektach EFS

- Specyficzne zapisy  umowy o dofinansowanie dotyczącej metod uproszczonych

Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków

- Stawki jednostkowe

- Kwoty ryczałtowe

- Stawki ryczałtowe

- Stosowanie różnych metod rozliczania wydatków na poziomie jednego projektu

- Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach do 100 000 € dofinansowania

- Łączenie opcji - różne metody uproszczone w jednym projekcie

Rozliczanie projektu z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

- System  SL 2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy

- Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu

- Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie

- Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników

- Dokumenty potwierdzające wydatki w projekcie

- Zasady wypełniania wniosku o płatność przy zastosowaniu metod uproszczonych

- Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a reguła proporcjonalności

- Możliwe nieprawidłowości związane z metodami uproszczonymi

- Zakres kontroli projektu

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. rozliczania wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 729.87 KB)