Materiały ze szkolenia on-line pn. Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych, które odbyło się 20 października 2021r.

                              

Plan szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia i regulacje:

- wydatek niekwalifikowalny, pomniejszenie, korekta finansowa,

nieprawidłowość, nadużycie

- nieprawidłowości w czasach COVID-19

- definicje i przykłady

- wykrywanie nieprawidłowości

  1. Reguła proporcjonalności:

- cel, podstawy i warunki stosowania reguły proporcjonalności

- postępowanie w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez Beneficjenta założonych wskaźników

- obliczenie wysokości wydatków niekwalifikowalnych

- odstąpienie od stosowania reguły lub obniżenie wysokości

wydatków podlegających regule

  1. Inne często występujące obszary nieprawidłowości:

- zamówienia publiczne – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności i prawo zamówień publicznych

- personel projektu

- racjonalność i niezbędność wydatków

- trwałość projektu i trwałość rezultatu

- zapobieganie nieprawidłowościom

  1. Odzyskiwanie środków (art. 207 ustawy o finansach publicznych)

Inne konsekwencje nieprawidłowości i nadużyć, w tym:

- wstrzymanie wypłaty kolejnej transzy

- rozwiązanie umowy o dofinansowanie

- zgłoszenie do właściwych organów

                                                                                                     

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia pn. Nieprawidłowości w projektach EFS  (PDF, 1 MB)