Materiały ze szkolenia pn. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jako obowiązek beneficjentów programu regionalnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027, które odbyło się 4 października 2022 r.

                              

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zasady równościowe obowiązujące w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027

– Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

– Główne bariery równościowe oraz rodzaje dyskryminacji w Polsce

– Zasady równościowe dla beneficjentów programu regionalnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 wynikające z regulacji unijnych

- Wskazanie dokumentów z którymi należy się zapoznać w celu prawidłowej realizacji zasad równościowych w projektach realizowanych w perspektywie 2021-2027

 

  1. Standard minimum w projektach współfinansowanych z EFS+ na lata 2021-2027

– Na czym polega obowiązkowy Standard minimum na lata 2021-2027

– Jakie zapisy i w których miejscach we wniosku o dofinansowanie będą potwierdzeniem spełnienia Standardu minimum (problemy, cele, zadania, wskaźniki, zarządzanie projektem, budżet) – analiza przypadków

– Jakie zapisy we wniosku o dofinansowanie wskazują, że wniosek nie spełnia standardu i tym samym zasady równości kobiet i mężczyzn – przykłady zapisów, omówienie konsekwencji

Projekty należące do wyjątków, co do których nie stosuje się standardów minimum – szczegółowe omówienie, przykłady.

 

  1. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn obowiązująca w projektach współfinansowanych z EFRR na lata 2021-2027

 – Czy projekt inwestycyjny może być neutralny w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn?

– Ocena informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, pod kątem spełnienia zasady równości kobiet i mężczyzn

 

  1. Zasada równości szans i niedyskryminacji – czyli dostępność projektów, przedsięwzięć i ich efektów

– Standardy dostępności w projektach EFS+ i EFRR. Jakie zapisy wniosku
o dofinansowanie potwierdzają spełnienie  standardów dostępności oraz przedstawienie dobrych praktyk.

– Mechanizm racjonalnych usprawnień

 

  1. Równościowa realizacja projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027

– Zadania i działania w projekcie a zasady równościowe

– Równościowe zarządzanie projektem

– Zasady równościowe w promocji i informacji

– Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasady równościowych

 

  1. Sprawozdawczość dotycząca realizacji zasad równościowych

– Informacja o realizacji zasad równościowych we wnioskach o płatność. Omówienie co powinien/jakie zapisy zawierać wniosek o płatność aby został pozytywnie oceniony w zakresie spełnienia zasad równościowych.

– Rozliczenie wskaźników z podziałem na K i M. Konsekwencje nie rozliczenia wskaźników zgodnie z założeniami wartości docelowych we wniosku o dofinansowanie.

– Jakie działania lub zaniechania podlegają lub mogą podlegać sankcjom?

 

  1. Kontrola projektów i przedsięwzięć pod kątem realizacji zasad równościowych

– Weryfikacja wniosków o płatność

– Kontrola na miejscu

                                

                                                                                              

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. zasady równości szans (PDF, 1.25 MB )