Materiały ze szkolenia pn. „Prawa i obowiązki w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 w związku z kontrolą projektów unijnych”, które odbyło się 12 października 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA:         

 1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli projektów unijnych
 2. Cel i rodzaje kontroli na miejscu
 3. Kontrola projektów w okresie pandemii – kontrole zdalne (różnice w stosunku do kontroli standardowych)
 4. Terminy wykonywania czynności związanych z kontrolą projektów
 5. Jak optymalnie przygotować się do kontroli
 6. Jak przebiega kontrola na miejscu
 7. Jak postępować z kontrolerem
 8. Uprawnienia kontrolujących oraz dowody zbierane w trakcie kontroli
 9. Prawa i obowiązki beneficjenta podczas kontroli
 10. Jakie środki odwoławcze ma do dyspozycji beneficjent
 11. Najczęściej wykrywane uchybienia nieprawidłowości (informacje na podstawie rejestru nieprawidłowości RPO WP na lata 2014-2020 – osie priorytetowe II-VI)
 12. Konsekwencje stwierdzanych uchybień/nieprawidłowości

                             

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. kontroli projektów (PDF, 885.72 KB )