Prezentacja ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w kontekście wdrażania RPO WP 2014-2020”, ktore odbyło się w dniach 14-15 lipca 2016 r.

(PDF, 532.6 KB)