Główną grupą przedsiębiorstw funkcjonujących na podkarpackim rynku stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Wychodząc naprzeciw tych podmiotów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  przeprowadziła Analizę ex-ante mającą na celu ocenę zapotrzebowania zastosowania Instrumentów Finansowych.

Wnioski z tej analizy pokazały zawodność dotychczasowych mechanizmów rynkowych, nieoptymalny poziom inwestycji, a przede wszystkim pokazały zastosowanie instrumentów zwrotnych jako wartość dodaną wsparcia będącego wypełnieniem luki finansowej występującej na podkarpackim rynku.

Czym są Instrumenty Finansowe?  

To niszowa forma wsparcia będąca alternatywą dla dotacji z uwagi na zastosowanie w niej mechanizmu rewolwingowego, polegającego na wielokrotnym wykorzystywaniu spłacanych i uwalnianych środków w ramach całego okresu programowania. W konsekwencji  przyczyni się to do efektywności ekonomicznej wspartych przedsięwzięć, a także  wpłynie na bardziej staranną selekcją przedsięwzięć zasługujących na wsparcie.

Zgodnie z  art. 37 ust.1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r.  Instrumenty Finansowe wdraża się, aby wesprzeć inwestycje, które uznaje się finansowo wykonalne i nie otrzymujące wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych.

Dla kogo?

Instrumenty Finansowe są dobrym rozwiązaniem dla firm nie zainteresowanych dotacjami, dla których obawa przed znacznym stopniem skomplikowania i procedurami związanymi  z przyznaniem  dotacji wyklucza z możliwości ubiegania się o tę formę wsparcia i  tym samym ogranicza rozwój ich własnej firmy.

Produkty Instrumentów Finansowych  

Wsparcie finansowe pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie podkarpackim podmiotom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak:

  • POŻYCZKI

W ramach Osi I  Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka:

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA, w ramach której wyróżnia się dwa komponenty:

- Standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;

Kwota                                       do 300 tys. zł 

Okres spłaty                            do 60 miesięcy

- Innowacyjny -z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Kwota                                      powyżej 300 do 600 tys. zł

Okres spłaty                           do 84 miesięcy 

Oprocentowanie                  na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

W ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy:

  • POŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kwota                                       do 100 tys. zł

Okres spłaty                           do 84 miesięcy

Oprocentowanie                  preferencyjne i zróżnicowane w zależności od wartości pożyczki.

 

Więcej informacji na stronie:

https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/przedsiebiorczepodkarpackie/