Od października ruszamy z nową ofertą szkoleniową dla beneficjentów i potencjalnych beneficjantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Do końca roku planujemy jeszcze kilkanaście spotkań o różnej tematyce, które z pewnością pomogą wielu zainteresowanym w realizacji projektów unijnych. Prezentujemy niżej listę i planowane terminy szkoleń, jednocześnie zastrzegając, że daty te mogą ulec zmianom. By być na bieżąco z polecamy zatem systematyczne odwiedzanie naszej strony internetowej i zakładki: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator weryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuszcza udział maksymalnie dwóch osób z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą na bieżąco w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach na stronie www.rpo.podkarpackie.pl około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania.

Wszystkie materiały szkoleniowe, udostępnione są natomiast w zakładce: Pobierz poradniki i publikacje - Prezentacje. Zachęcamy do ich lektury.

Szczegółowa lista planowanych szkoleń

 
PAŹDZIERNIK
 • 10 października - Zamówienia udzielane na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” – Rozdział 6.5 Wytycznych;
 • 15 października - Kwalifikowalność wydatków w projektach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian wytycznych;
 • 21 – 22 października - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, trwałość;
 • 24 – 25 października - Kontrola, nadużycia nieprawidłowości finansowe w projektach unijnych
 
LISTOPAD
 • 5 listopada - Przeprowadzenie postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego dofinansowanego ze środków UE – warsztaty. Analiza najczęstszych nieprawidłowości;
 • 12 – 13 listopada - Podatek VAT w projektach inwestycyjnych RPO WP 2014-2020;
 • 19 listopada - Zamykanie projektów EFS w praktyce, końcowe rozliczenie projektów, reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie trwałości projektu w ramach RPO WP 2014 2020.
 • 27 listopada - Szkolenie dla wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działanie 1.4 Wsparcie MŚP (RPI)
 
GRUDZIEŃ
 • 3 grudnia - Zamówienia w projektach EFS– PZP, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku;
 • 10 grudnia - Realizacja projektu współfinansowanego z EFS w pigułce.
 • 13 grudnia - (IOD) Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS w ramach Osi Priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 

Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie!

Poniżej prezentujemy listę tematów szkoleń, które odbędą się do końca roku 2019 r., a których konkretne daty podane zostaną w terminie późniejszym:

 • Szkolenie dla beneficjentów osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R 
 • Szkolenie dla beneficjentów osi priorytetowej I, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu Sieciowanie MŚP (planowane na grudzień)
 • Szkolenie dla beneficjentów osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (planowane na listopad)