Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady w oznakowaniu działań informacyjnych i promocyjnych. Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia nowego znaku – flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jego umieszczenie będzie obowiązkowe, gdy umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana po 1 stycznia 2018 r.

Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r. i nie ponieśli jeszcze żadnych kosztów związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi, w tym zakupem tablic informacyjnych czy pamiątkowych oraz plakatów informacyjnych są zobowiązani do stosowania nowego oznaczania realizowanych projektów. Beneficjenci, którzy wykonali już tablice czy plakaty informacyjne/promocyjne z układem logotypów nie zawierających flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nie zmieniają wykonanych już materiałów związanych z promocją projektu.

Jednakże w miarę możliwości wszyscy beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z RPO WP wprowadzają nowe oznakowania projektów na dokumentach drukowanych, w tym m.in. na dokumentacji przetargowej, korespondencji czy stronie internetowej.

Obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne

Beneficjenci będą musieli oznaczyć znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, znakiem Unii Europejskiej, oficjalnym logotypem promocyjnym województwa:

  • tablice informacyjne, tablice pamiątkowe,
  • plakaty,
  • stronę internetową,
  • wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli będą prowadzone), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
  • dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane są do publicznej wiadomości, np. dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
  • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, korespondencję, umowy,

Uwaga: Należy pamiętać, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte zostały w Załączniku numer 6 do umowy o dofinansowanie (docx, 4.12 MB) oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (pdf, 3.85 MB) dostępnym również na stronie Programu: www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Weź udział w promocji programu.