W związku z pytaniami beneficjentów dot. podejmowania działań informacyjno-promocyjnych podczas realizowanych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym umieszczania tablic informacyjnych/pamiątkowych, poniżej odpowiedzi Komisji Europejskiej:

  • Obligatoryjność umieszczania tablicy pamiątkowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 500 tys. euro współfinansowanych z Funduszu Spójności lub EFRR, w projektach, w których zakup środków trwałych stanowi jedynie część operacji

Komisja Europejska przywołując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (pkt 2.2.5 Załącznika XII), wskazała na konieczność wypełnienia obowiązku informacyjno-promocyjnego dotyczącego  umieszczenia tablicy pamiątkowej w przypadku projektów, gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza 500 tys. euro oraz dotyczy ona zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych. Komisja Europejska wskazała tym samym na obowiązek umieszczenia tablicy pamiątkowej w takiej sytuacji.

  • Możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej w formie grafiki naklejonej na przeszklonej ścianie realizowanego projektu.

Zgodnie  z interpretacją Komisji Europejskiej tablica/billboard w formie grafiki naklejonej na szklanej fasadzie budynku nie spełnia kryteriów wymaganych przez Rozporządzenie nr 1303/2013. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że ze względu na swój charakter naklejka dużego formatu umieszczona na przeszklonej ścianie bliższa jest innej kategorii wskazanej w  Rozporządzeniu ogólnym, tj. plakatowi (pkt 2.2.2 b Załącznika XII).