Zapraszamy do zapoznania się planem szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które odbędą się jeszcze przed końcem 2017 roku.

Szczegóły dotyczące szkoleń wraz formularzem zgłoszeniowym zamieszczane będą w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach na około dwa tygodnie przed terminem konkretnego spotkania.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania z się z materiałami szkoleniowymi,  które systematycznie zamieszczane są w zakładce Pobierz poradniki i publikacje.

Lista planowanych szkoleń:

  • 6 - 7 listopada br. – Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS;
  • 9 listopada br. - Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP 2014 - 2020
  • 13-14 listopada br. - Aspekty finansowo- księgowe w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w projektach EFS
  • 23 – 24 listopada br. - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
  • 4 – 5 grudnia br. – Praktyczne zasady zlecania zadań w ramach projektów OPS/PCPR zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • 7- 8 grudnia br.  - Kontrola nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinasowanych w ramach RPO WP
  • 12 – 13 grudnia br. - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi VII Regionalny Rynek Pracy RPO WP 2014-2020 - odwołane!
  • 14 – 15 grudnia br. - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i dostawy

Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie.