Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

Ewaluacja w perspektywie finansowej 2014-2020 powinna wspierać procesy decyzyjne oraz zwiększać transparentność polityki spójności. Realizacja obu tych postulatów wymaga dostarczania wiarygodnych informacji dotyczących rzeczywistych efektów podejmowanych działań. Rolą ewaluacji jest uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji publicznej, tj. wskazanie jaka część zmian w sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu może zostać przypisana realizacji programu. Drugim równie istotnym zadaniem ewaluacji jest odpowiedź na pytanie, dlaczego dana zmiana nastąpiła, czyli wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania interwencji.

Z perspektywy procesu zarządzania strategicznego Programu, ewaluacja powinna być wartościowym źródłem informacji zwrotnych, o jakości realizowanych działań i ich efektach, na każdym etapie cyklu planowania i realizacji Programu. Informacje te wspierać mają decyzje prowadzące do modyfikacji. Zmiany te mogą dotyczyć bieżącego działania (wdrażania programu operacyjnego) bądź weryfikacji założeń (celów, priorytetów, działań programu). 

Warunki skutecznej realizacji tak określonych celów ewaluacji to, m.in.:

 • zwiększenie poziomu integracji procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrażania Programu,
 • podniesienie poziomu jakości procesu ewaluacji, w tym w szczególności wiarygodności i użyteczności badań ewaluacyjnych.

W związku z powyższym, cele ewaluacji RPO WP 2014-2020 zostały określone następująco:

 1. Dostarczanie podmiotom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie RPO WP 2014-2020 informacji dot.:
  • rzeczywistych efektów i wpływu RPO WP 2014-2020 na osiąganie celów wynikających z dokumentów strategicznych poziomu unijnego, krajowego i regionalnego,
  • trafności, skuteczności i efektywności realizacji RPO WP 2014-2020. 
 2. Dostarczanie informacji społeczeństwu i opinii publicznej nt. efektów RPO WP 2014-2020.

 

Organizacja procesu ewaluacji

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (JE RPO WP) pełni Oddział ewaluacji umiejscowiony w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
JE RPO WP odpowiada za koordynację i realizację procesu ewaluacji, w tym m.in. za przygotowanie, monitorowanie i aktualizację Planu ewaluacji RPO WP, identyfikację potrzeb badawczych, realizację badań ewaluacyjnych, rozpowszechnianie wyników ewaluacji, koordynację procesu wykorzystywania wyników ewaluacji, w tym monitorowanie wdrażania rekomendacji, powołanie i organizację pracy Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WP (GSE), budowę potencjału i kultury ewaluacyjnej na poziomie RPO WP 2014-2020 oraz współpracę z Komisją Europejską i Krajową Jednostką Ewaluacji w zakresie realizacji procesu ewaluacji polityki spójności.

W realizacji procesu ewaluacji RPO WP uczestniczy także Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, która została powołana Uchwałą Nr 174/3555/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r. Celem działania GSE jest koordynacja procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020. Grupa stanowi wsparcie dla JE RPO WP w zakresie realizacji procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020, w tym zwiększenia jego jakości i efektywności. Grupa pełni rolę doradczą przy formułowaniu założeń badania, ocenie jego wyników oraz refleksji nad możliwością wykorzystania wyników. W pracach GSE RPO WP uczestniczą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020, partnerzy spoza administracji publicznej, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz przedstawiciele instytucji realizujących badania/analizy/ekspertyzy w regionie. GSE funkcjonuje w oparciu o Regulamin, który określa zasady uczestnictwa, jak również zadania oraz organizację trybu i prac Grupy.

Do pobrania:

Regulamin GSE

Wersje archiwalne:

Regulamin GSE (obowiązywał do 20 maja 2019 r.)

Regulamin GSE (434 KB, PDF) (obowiązywał do 11 czerwca 2018 r.)

 

Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Programu.

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawiera następujące informacje:

 • Tytuł projektu,
 • Skrócony opis,
 • Numer umowy/decyzji,
 • Nazwa beneficjenta,
 • Fundusz,
 • Program,
 • Priorytet,
 • Działanie,
 • Poddziałanie,
 • Wartość projektu,
 • Wydatki kwalifikowalne,
 • Wartość unijnego dofinansowania,
 • Poziom unijnego dofinansowania w procentach,
 • Forma finansowania,
 • Miejsce realizacji projektu,
 • Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt,
 • Data rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Data zakończenia realizacji projektu,
 • Projekt konkursowy czy pozakonkursowy,
 • Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt,
 • Obszar wsparcia projektu,
 • Cel projektu,
 • Cel uzupełniający dla projektów EFS,
 • Projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

Dane dotyczą stanu na 30 września 2020 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 30 września 2020 r. (XLSX, 2.23 MB)

 

Wersje archiwalne:

 1. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 4 września 2020 r. (XLSX, 2.22 MB)
 2. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 sierpnia 2020 r. (XLSX, 2.2 MB)
 3. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 30 czerwca 2020 r. (XLSX, 2.16 MB)
 4. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 31 maja 2020 r. (XLSX, 2.14 MB)
 5. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 3 maja 2020 r. (XLSX, 2.25 MB)
 6. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 31 marca 2020 r. (XLSX, 2.08 MB)
 7. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 1 marca 2020 r. (XLSX, 2.05 MB)
 8. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 lutego 2020 r. (XLSX, 2.01 MB)

 

27 maja 2020 r. odbyło się, w trybie zdalnym, XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

19 lutego 2020 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

11 grudnia 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

17 października 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

17 czerwca 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

18 lutego 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

20 grudnia 2018 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 przyjęty na pierwszym posiedzeniu KM uchwałą nr 1/I/2015 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r., z późn. zm.

 1. Regulamin działania KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 679.41 KB) - aktualna wersja obowiązująca od 25 września 2020 r.
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu – Upoważnienie (DOCX, 59.3 KB)
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu – Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 62.65 KB)
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla członka i zastępcy nczłonka KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 63.65 KB)
 5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla obserwatora w KM RPO WP (DOCX, 60.44 KB)
 6. Załącznik nr 5 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 61.41 KB)
 7. Załącznik nr 6 do regulaminu - Wniosek o zapewnienie specjalnych potrzeb członków KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 61.85 KB)
 8. Załącznik nr 7 do regulaminu - Wniosek o powołanie grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 61.43 KB)
 9. Załącznik nr 8 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 63 KB)
 10. Załącznik nr 9 do regulaminu - Upoważnienie do udziału w KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 57.71 KB)

Instrukcja dla członków i zastępców członków KM RPO WP 2014-2020 w zakresie zasad finansowania KM RPO WP 2014-2020  (DOCX, 81.43 KB)

Załącznik 1 - Wniosek o refundację kosztów przejazdu i/lub zakwaterowania dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 72.75 KB)

Załącznik 2 - Wniosek o organizację szkolenia horyzontalnego za pośrednictwem sekretariatu Komitetu (DOCX, 64.68 KB)

Załącznik 3 - Wniosek o akceptację udziału w szkoleniu dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji  (DOCX, 65.09 KB)

Załącznik 4 - Wniosek o refundację kosztów szkolenia dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji (DOCX, 58.53 KB)

Załącznik 5 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby Komitetu (DOCX, 64.59 KB)

Załącznik 6 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby członków i zastępców członków Komitetu reprezentujących partnerów spoza administracji (DOCX, 64.82 KB)

 

 

 

 

 

Obsługa prac Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 prowadzona jest przez Sekretariat Komitetu, działający w ramach Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Kontakt z sekretariatem Komitetu odbywa się w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu: (17) 747 64 50.

Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Formularze zgłoszeniowe

 1. Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (DOCX, 75.87 KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (DOCX, 75.52 KB)

 3. Formularz zgłoszeniowy dla obserwatora w Komitecie Monitorującym Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (DOCX, 75.69 KB)

Utworzono: 24.06.2015

Aktualizacja informacji z uwagi na uchwałę zmieniającą

Mając na uwadze nadesłane do IZ RPO WP 2014-2020 wnioski o włączenie do składu Komitetu przedstawicieli dodatkowych instytucji, na mocy uchwały Nr 65/1465/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2015 r. dokonano aktualizacji uchwały Nr 16/330/15 ZWP z dnia 21 stycznia 2015 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Utworzono: 01.06.2015

Instytucja Zarządzająca oczekuje, że członkowie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 oraz ich zastępcy delegowani przez wymienione organy, instytucje lub organizacje będą posiadać:

1. doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów
    współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio
   przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
   Podkarpackiego na lata 2014-2020,

2.  następujące kompetencje:

–   zdolności analityczne i komunikatywność,

–   samodzielność oraz kreatywność,

–   umiejętność pracy w zespole,

–   gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy,

–   umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego
     formułowania argumentów,

–   umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji)
    w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu Monitorującego od środowisk,
     które członek Komitetu reprezentuje.


 Utworzono: 04.05.2015

Aktualizacja informacji z uwagi na uchwałę zmieniającą

Mając na uwadze stanowiska podmiotów, do których IZ RPO WP 2014-2020 skierowała pisma o wyznaczenie do składu KM RPO WP 2014-2020 swoich przedstawicieli, jak również nadsyłane do IZ RPO WP 2014-2020 wnioski o włączenie do składu Komitetu przedstawicieli dodatkowych instytucji, na mocy uchwały Nr 49/1085/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. dokonano aktualizacji uchwały Nr 16/330/15 ZWP z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Utworzono: 08.04.2015

21 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałą Nr 16/330/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie procedurę wyboru członków KM RPO WP. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca RPO WP zainicjowała proces wyboru przedstawicieli do składu KM RPO WP. Wystosowane zostały do kilkudziesięciu podmiotów zaproszenia do wyznaczenia do składu KM RPO WP swoich przedstawicieli wraz ze stałymi zastępcami.

Natomiast, w celu wyłonienia reprezentantów organizacji pozarządowych Instytucja Zarządzająca RPO WP zwróciła się do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego o przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia do składu KM RPO WP dla przedstawicieli następujących organizacji pozarządowych:

1) działającej na rzecz ochrony środowiska,
2) działającej na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości
    oraz kreowania innowacji,
3) działającej na rzecz promowania włączenia społecznego,
    równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji,
4) federacji organizacji pozarządowych.

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 - informacje ogólne