Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020
OGŁASZA:

nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie:

- Aktywna integracja.

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 zostały określone w dokumencie pn.: „Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020".

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 może ubiegać się kandydat, który łącznie spełnia poniższe warunki:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wykształcenie wyższe;

5) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz

a) posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabył w okresie ostatnich 5 lat* w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje lub;

b) posiada wymagane uprawnienia** w dziedzinie, w zakresie której aplikuje lub;

c) pełnił funkcję kierownika/koordynatora projektu/personelu kluczowego projektu współfinansowanego z EFS w minimum dwóch projektach realizowanych w dziedzinie, w zakresie której aplikuje;

6) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020;

7) nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie;

8) spełnia inne warunki, tj. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

a) wykluczenia społecznego, w tym problemu ubóstwa;

b) systemu pomocy społecznej;

c) aktywizacji, reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej weryfikowane w formie rozmowy i/lub testu pisemnego.

Osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane wpisem do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 prosi się o nadsyłanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek - kandydaci na ekspertów RPO WP 2014-2020 – Dziedzina ................"

- pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
35-025 Rzeszów
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20

- lub dostarczenie dokumentów osobiście lub przez posłańca w zamkniętej opisanej kopercie do:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Kancelaria WUP, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów , w godz. 730-1530 od poniedziałku do piątku.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów powinny zawierać:

1) podpisany wniosek o wpis do Wykazu;

2) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymagane doświadczenie lub uprawniena kandydata;

3) oświadczenie kandydata o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWP lub WUP;

4) oświadczenie potwierdzające wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na potrzeby udziału w wyborze projektów.

Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 należy składać w terminie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r. w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, tj. do godz. 1530 (decyduje data wpływu na Kancelarię WUP). Wnioski złożone/nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja złożona w odpowiedzi na nabór podlegać będzie ocenie formalnej oraz merytorycznej zgodnie z Zasadami naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

W ramach oceny przewidziana została także weryfikacja wiedzy kandydata w formie rozmowy i/lub testu pisemnego, o terminie którego zostaną, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych, poinformowani kandydaci spełniający wymogi formalne, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany we wniosku.

Praca eksperta wykonywana będzie za odpłatnością na podstawie umowy zlecenia.

Jednocześnie zastrzega się, że ze względu na konieczność spełnienia wymogu posiadania przez każdego oceniającego, ważnego certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkoleń e-learningowych, o których mowa w Podrozdziale 10.2 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, warunkiem powołania eksperta do oceny projektu przed upływem terminu wskazanego w Podrozdziale 10.2 punkt 6 w w/w dokumencie - jest posiadanie przez niego ważnego certyfikatu uprawniającego do dokonywania oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wszelkie informacje związane z procedurą wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie - Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS, pod numerem telefonu: 17 850-92-74 oraz 17 850-92-35.

*Liczone od dnia złożenia wniosku.

**Certyfikat ukończenia platformy e-learningowej w zakresie PO KL nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnienia w ramach danej dziedziny.

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS