Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa) instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego na wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Realizując zapisy ustawy wdrożeniowej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 7 października br. przyjął Zasady naboru i prowadzenia Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – dokument mający na celu zapewnienie funkcjonowania przejrzystego i jednolitego systemu naboru ekspertów oraz przepisywania ekspertów na podstawie przywołanego art. 131 ustawy wdrożeniowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie da Podkarpacia 2021-2027 (dalej: FEP 2021-2027).

Zgodnie z zapisami Zasad, Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 przepisuje eksperta do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 do dziedziny, która odpowiada zakresem dziedzinie, w ramach której był on wpisany do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wypełniając zapisy ustawy wdrożeniowej Uchwałą nr 435/8864/22  z dnia 3 listopada 2022 r. przyjął Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Do pobrania:

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (pdf, 525.08 KB)