Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Harmonogram naborów wniosków na rok 2018

28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

 

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (pdf, 711.06 KB)

Opis zmian (pdf, 201.54 KB)

Wersja obowiązująca od 28 sierpnia 2018 r.

 

Wersje archiwalne:

 

1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (pdf, 708.93 KB)

Opis zmian (pdf, 298.72 KB)

Wersja obowiązująca od 29.05.2018 r. do 27.08.2018 r.

 

2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (pdf, 690.8 KB)

Opis zmian (pdf, 299.12 KB)

Wersja obowiązująca od 27.02.2018 r. do 28.05.2018 r.

3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (pdf, 675.18 KB)

 Wersja obowiązująca od 30.11.2017 r. do 26.02.2018 r.

 

Informacja z 5 grudnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, dalej: „RPO WP 2014-2020”, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych RPO WP 2014-2020, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2018 rok na grudzień 2018 roku.

Brak możliwości ogłoszenia ww. konkursu w pierwotnie zaplanowanym terminie wynika z wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Należy zaznaczyć, że na mocy wskazanego powyżej aktu prawnego uchylona została ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, do której odwołują się dokumenty systemu realizacji RPO WP 2014-2020, w tym również kryteria wyboru projektów.

 W konsekwencji, mając na uwadze konieczność dostosowania dokumentów programowych do aktualnego stanu prawnego, jak również zatwierdzenia znowelizowanych kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020,  niezbędne jest przesunięcie terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

Zakłada się, że przedmiotowy nabór rozpocznie się w marcu 2019 roku. Niemniej jednak, warunkiem przeprowadzenia naboru w tym terminie będzie zakończenie procedury aktualizacji w/w dokumentów.

 

Informacja z 6 listopada 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2018 rok, na listopad 2018 r., naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dla typów projektów:

 1. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
  i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej,
 2. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni).

-  z pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w wysokości 10 000 000 PLN.

Powodem nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie jest brak zatwierdzenia przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planu Działania dla ww. typów projektów. Niemniej jednak zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowego konkursu nastąpi w listopadzie br.

 

Informacja z 28 września 2018 r.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje odstąpieniu od ogłoszenia planowanych, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2018 rok, na październik 2018 r., naborów wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, dla typu projektów: Wdrażanie programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczących w szczególności profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy – w ramach konkursu przewidziano do realizacji wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego, z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 10 000 000 PLN.

Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie jest konieczność dostosowania dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach przedmiotowego naboru, do aktualnych rekomendacji Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w sektorze zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi. Rekomendacje przyjęte przez Komitet Sterujący zostały wprowadzone do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2018 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, który został przyjęty przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 25 września br. Z uwagi na fakt, że kryteria wyboru projektów obowiązujące w ramach ww. naboru muszą zostać także przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w pierwotnie zaplanowanych terminie.

 • Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dla typów projektów:
 1. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym,
 2. Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze:
 • Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy.
 • Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej.
 • Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową

– z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 26 000 000 PLN.

Powodem nieogłoszenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie są problemy interpretacyjne dotyczące trwałości podmiotów utworzonych w ramach dotychczas rozstrzygniętych konkursów. Rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii jest kluczowe w kontekście planowanego do przeprowadzenia naboru, z uwagi na dobiegający końca okres realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach dotychczas ogłoszonych naborów oraz związane z tym pytania Beneficjentów odnośnie możliwości finansowania dziennych domów opieki w okresie trwałości.

Zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowych konkursów powinno nastąpić w październiku br.

 

 

Informacja z 13 września 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanych na wrzesień, październik i listopad 2018 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na październik br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 11 700 000 PLN,
 • Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 11 700 000 PLN,
 • Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 5 840 000 PLN,
 • Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości
  6 230 000 PLN.

Przyczyną odstąpienia od przeprowadzenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie jest konieczność zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS (realizowane projekty ze środków EFS, muszą wykorzystywać utworzoną infrastrukturę).

Mając na uwadze brak ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru konkretnych obiektów, których rewitalizacja zostanie sfinansowana ze środków EFRR, a które z uwagi na komplementarność z projektami EFS będą podstawą realizacji projektów w ramach osi priorytetowej VII i VIII RPO WP 2014-2020, zasadne jest przełożenie terminu ogłaszania ww. naborów na rok 2019.

Jednocześnie, mając na względzie wskazane powyżej przesłanki, konieczne jest  również odstąpienie od przeprowadzenia naborów dedykowanych dla MOF w ramach:

 • Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, zaplanowanego na październik br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 95 000 000 PLN,
 • Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, zaplanowanego na listopad br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 22 000 000 PLN,
 • Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 14 400 000 PLN,
 • Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 6 780 000 PLN,
 • Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 6 620 000 PLN.

Zakłada się, że nabory zostaną ogłoszone na przełomie I i II kwartału 2019 r. Planowane terminy przeprowadzenia wskazanych konkursów zostaną określone w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok, który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014 - 2020 (t.j. z 2018 r., poz. 1431), zostanie opublikowany na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 do końca listopada br.

 

Informacja z 18 lipca 2018 r.

Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia dwóch  naborów wniosków w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ujętych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanych, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2018 rok, na sierpień 2018 r., dwóch naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla typów projektów:

 1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby,

 2. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne),stanowiących poszerzenie oferty WTZ,

 3. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój i  upowszechnianie zatrudnienia wspieranego,

- z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 15 000 000 PLN.Powodem nieogłoszenia konkursów w zaplanowanym terminie jest fakt, iż w obecnie zakończonych, tożsamych naborach w wyniku dużej podaży wysokiej jakości projektów, IP WUP planuje podpisać z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie na kwotę wsparcia wyższą o ok. 40 mln. PLN od pierwotnie przeznaczonej na konkurs.W konsekwencji, w wyniku realizacji przedmiotowych projektów, do końca 2020 r. wsparciem zostanie objętych ponad cztery tysiące osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Ponadto, z przeprowadzonej analizy społeczno–ekonomicznej wynika, iż spada zapotrzebowanie na formy wsparcia przewidziane w ramach działania 8.1, którego skala w momencie tworzenia założeń RPO WP 2014-2020 była znaczna i wpływała negatywnie na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu. Wskazuje na to m.in. zmniejszająca się liczba decyzji o przyznaniu pomocy w oparciu o przesłanki związane z problemami społecznymi. Wymaga również podkreślenia, że zjawisko to, w swojej istocie bardzo pozytywne, ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie zainteresowania wsparciem w ramach PI 9i, co skutkuje coraz częściej pojawiającymi się problemami w rekrutacji do projektów.W związku z powyższym, nie jest zasadnym powielanie wsparcia o tym samym lub podobnym charakterze, na terenie województwa podkarpackiego, w tym samym okresie czasu.Niemniej jednak,  ww. nabory zostaną ogłoszone w II połowie 2019 r. 

 

Informacja z 30 maja 2018 r.

Odstąpienie od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK został zaplanowany na czerwiec 2018 r.

Odstępuje się od przeprowadzenia naboru wniosków w wyżej wskazanym terminie ze względu na trwające prace mające na celu opracowanie optymalnego trybu wdrażania dla wskazanego typu projektu. 

Informacja o nowym terminie naboru zostanie podana w terminie późniejszym.

 

Informacja z 30 stycznia 2018 r.

Zmiana terminu przeprowadzenia naboru wniosków wramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Zmiana terminu przeprowadzenia naboru wniosków wramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe ujętego w Harmonogramie naborów wniosków odofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje o zmianie terminu naboru wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok, nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Działania 7.1 zaplanowano na miesiąc luty 2018 r.

Brak możliwości przeprowadzenia ww. naboru wniosków w zaplanowanym terminie wynika z konieczności uwzględnienia w regulaminie konkursu zmian związanych zwejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć zudziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wobszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W związku z tym, termin przeprowadzenia ww. naboru został przesunięty na miesiąc marzec 2018 r.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS