Aktualizacja harmonogramu z 24 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Zmiany Harmonogramu dotyczą:

  • uwzględnienia w listopadzie 2021 r. dwóch dodatkowych naborów, jednego dla projektów o wartości do 100 tyś. EUR oraz drugiego dla projektów o wartości powyżej tej kwoty,  w ramach działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z orientacyjną kwotą przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 1,993 mln PLN.

Do pobrania: 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (pdf, 514.99 KB)

Wersja obowiązująca od 24 sierpnia 2021 r. 

 

Wersje archiwalne

9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Do pobrania: 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (pdf, 507.58 KB)

Opis zmian (docx, 55.86 KB)

Wersja obowiązująca od 9.03.2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. 

 

W dniu 24 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Harmonogram został opracowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Z uwagi na końcowy okres realizacji RPO WP 2014-2020, w roku 2021 planowane jest ogłoszenie jednego naboru: w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3,1 mln PLN

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (pdf, 489.06 KB)

Wersja obowiązująca od 24.11.2020 r. do 8.03.2021 r.

 

Informacja z 29 czerwca 2021 r.

Informacja dotycząca zmiany terminu przeprowadzenia planowanych na lipiec 2021 r. dwóch naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności przesunięcia terminu dwóch naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2021 rok ww. nabory zostały zaplanowane na lipiec br.

Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie są trwające prace nad kryteriami wyboru projektów dla przedmiotowych naborów.

Należy podkreślić, że w dniu 24 czerwca br. Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia zatwierdził zaktualizowany Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2021 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dokument ten zawiera m.in. propozycję kryteriów wyboru projektów charakterystycznych dla przedsięwzięć z obszaru zdrowia. Ponadto, przedmiotowe kryteria będą podlegały zatwierdzeniu przez Komitetu Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, zakłada się, że ogłoszenie ww. naborów możliwe będzie najwcześniej w sierpniu br.

Ogólna pula środków planowana do udostępnienia w ww. konkursach wynosi 8 000 000 PLN.