Aktualizacja harmonogramu z 5 kwietnia 2022 r.

5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Zmiany Harmonogramu dotyczą jedynie typów projektów mogących uzyskać dofinasowanie w zaplanowanych na lipiec naborach w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. W miejsce typu projektu: Usługi zdrowotne, w przedmiotowych konkursach o wsparcie będą mogły ubiegać się projekty z zakresu Usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok (pdf, 490.16 KB)

 

Wersje archiwalne:

Aktualizacja z 29 marca 2022 r.

29 marca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Zmiana Harmonogramu dotyczy:

  • uwzględnienia w lipcu 2022 r. dwóch dodatkowych naborów (jednego dla projektówo wartości wsparcia publicznego do 100 tys. EUR oraz drugiego dla projektów o wartości wsparcia publicznego powyżej tej kwoty) w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z orientacyjną kwotą przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 7,57 mln PLN.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok (docx, 87.17 KB)

Publikacja z 30 listopada 2021 r.

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Harmonogram został opracowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Z uwagi na końcowy okres wdrażania Programu oraz stopień wyczerpania dostępnej alokacji, w chwili obecnej nie przewiduje się ogłoszenia w roku 2022 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok (pdf, 484.02 KB)