Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 27 września 2016 r. uchwałą nr 218/4385/16 Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok. Zmiany Harmonogramu dotyczą:

 1. w zakresie osi priorytetowych współfinansowanych z EFFR:

  -  zwiększenia orientacyjnej alokacji przeznaczonej na dofinansowanie „projektów parasolowych” w naborze w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, planowanych do przeprowadzenia w IV kwartale br., poprzez przesunięcie kwoty 50 mln zł z naboru ogólnego,

  -  uwzględnienia dodatkowego naboru w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych w IV kwartale br. z orientacyjną kwotą przeznaczoną na dofinansowanie projektów w wysokości 70 mln zł,
  - rezygnacji z naboru zaplanowanego w IV kwartale br. w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń dla typów projektu: rozwój form małej retencji, rozbudowy istniejącego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń w szczególności powodzi, budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów (orientacyjna kwota przeznaczona na nabór – 28 mln zł) oraz zakupu pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP (orientacyjna kwota przeznaczona na nabór – 8,5 mln zł). Rezygnacja z naborów dla wskazanych typów projektów wynika m.in. z przewidywanej dużej liczby złożonych wniosków w przypadku naboru dla potrzeb OSP oraz małej kwoty środków przypadającej dla tego typu projektów, konieczności skoncentrowania dostępnych zasobów ludzkich na naborach najistotniejszych (w tym planowanych do przeprowadzenia w trybie pozakonkursowym) z punktu widzenia celów pośrednich tzw. Ram Wykonania RPO WP 2014-2020, tj. celów przewidzianych na 2018 r. oraz dużej pracochłonności procesu przygotowania dokumentacji konkursowej dotyczącej projektów z zakresu form małej retencji, regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i ochrony lasów przed pożarami ze względu na zróżnicowaną tematykę naboru, przy jednoczesnym braku dużego zainteresowania potencjalnych wnioskodawców powyższymi typami projektów.

 2. w zakresie osi priorytetowych współfinansowanych z EFS:

  - rezygnacji z naboru zaplanowanego w IV kwartale br. w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości dla typów projektów dotyczących zwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (wraz ze wsparciem doradczo-szkoleniowym), z orientacyjną kwotą przeznaczoną na nabór w wysokości 22,9 mln zł. Odstąpienie od przeprowadzenia naboru wynika z trwających prac mających na celu wybór optymalnego trybu wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.

  - rezygnacji z naboru zaplanowanego w IV kwartale br. w ramach działania 8.3Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla typów projektów dotyczących programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz wdrożenia działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenia umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek (w tym matek samotnych) i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem (np. rozszerzenie zakresu działania szkół rodzenia i skupienie się również na kwestiach związanych z opieką nad małym dzieckiem, kampanie informacyjne połączone z warsztatami, grupy wsparcia, grupy samopomocowe), z orientacyjną kwotą przeznaczoną na nabór w wysokości 30 mln zł. Powyższe spowodowane jest brakiem opracowanych Regionalnych Programów Zdrowotnych i tym samym brakiem kryteriów wyboru projektów w ramach działania 8.3.

 

Planuje się, że nabory wniosków, od przeprowadzenia których odstąpiono w 2016 r., zostaną przeprowadzone w 2017 r.

Do pobrania:

Harmonogram naboru wniosków dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok w trybie konkursowym na 2016 rok.

(PDF, 667.56 KB)

 

Informacja z 14 grudnia 2016 r. dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia naboru wniosków ujętych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 na 2016 rok

 

Wersje archiwalne

Opis zmian Harmonogramu (PDF, 397 KB)

Obowiązuje: 15.03.2016 r. do 16.05.2016 r.

Obowiązuje: do 14.03.2016 r.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS