O dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, czy też otrzymując grant lub pożyczkę na założenie firmy.

Do poszczególnych Działań realizowanych w ramach Programu przypisane są określone typy beneficjentów. Źródłem tych informacji jest Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego tzw. SZOOP.