Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z przedstawionym harmonogramem i budżetem. W trakcie realizacji szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie zasady konkurencyjności, a więc postępowanie zgodnie z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Koszty ponoszone w ramach projektu muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 a w przypadku projektów realizaownych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Dokument ten reguluje kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 oraz doprecyzowuje i uzupełnia warunki i procedury określone w wytycznych horyzontalnych opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Beneficjent powinien również pamiętać o właściwej promocji projektu, a w szczególności o informowaniu ogółu społeczeństwa o źródłach jego finansowania.

Informacje o obowiązkach w tym zakresie znajduja się w zakładce Weź udział w promocji programu - Zasady promocji i oznakowania projektów

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS