Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Każdy wniosek o dotację przechodzi w zasadzie dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR i EFS są załącznikami do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik.

Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji udzielającej wsparcia na ocenę wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria opisane każdorazowo w Regulaminie konkursuzanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w RPO WP, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

Jeśli Instytucja oceniająca wniosek uzna, że nie spełniłeś wszystkich kryteriów, wówczas otrzymasz informację o tym na piśmie. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są dalszej ocenie. Inaczej ocena ta przebiega w przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR i inaczej dla tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ocena merytoryczna EFRR

Wnioski w ramach EFRR podlegają weryfikacji pod względem spełniania kryteriów merytorycznych dopuszczających oraz kryteriów merytorycznych jakościowych. Kryteria merytoryczne dopuszczające dzielą się na kryteria standardowe dla działań/ poddziałań osi priorytetowych I-VI oraz kryteria specyficzne dla poszczególnych działań/ poddziałań osi priorytetowych I-VI. Weryfikacja kryteriów merytorycznych dopuszczających ma charakter oceny „0-1”. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Dopiero w przypadku spełnienia tych kryteriów wniosek podlegać będzie ocenie na podstawie kryteriów jakościowych, które decydować będą o miejscu projektu na liście rankingowej. Kryteria merytoryczne jakościowe w większości przypadków, mają na celu zbadanie stopnia oddziaływania projektu na istotne problemy zidentyfikowane w RPO w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wsparcia Programu. Ocena na podstawie tych kryteriów polega na przyznawaniu punktacji projektowi w zależności od stopnia tego oddziaływania. Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny tych kryteriów wynosi 100.

Poszczególne kryteria mają zróżnicowaną wagę, tj. maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu. Ocena wniosków pod względem kryteriów jakościowych decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.

Ocena merytoryczna EFS

Wnioski podlegają weryfikacji pod względem spełniania kryteriów dopuszczających – horyzontalnych i dostępu, jak również jakościowych – ogólnych kryteriów merytorycznych. Weryfikacja kryteriów horyzontalnych i dostępu ma charakter oceny 0-1, ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku lub przyjęciem warunkowym i skierowaniem wniosku do negocjacji. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem kryteriów horyzontalnych i dostępu podlegają ocenie jakościowej.

Kolejno wnioski kierowane są do negocjacji. Negocjacje stanowią część etapu oceny merytorycznej. Ocena wniosków pod względem kryteriów jakościowych decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.

Ocena spełniania każdego z kryteriów zarówno we wnioskach EFRR jak i EFS jest przeprowadzana niezależnie przez dwóch członków Komisji Oceny Projektów (KOP). KOP dokonuje oceny na podstawie listy sprawdzającej, która umożliwia przygotowanie uzasadnienia w odniesieniu do każdego z ocenianych kryteriów.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Po zakończeniu oceny danego projektu Instytucja organizująca konkurs przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację, która zawiera co najmniej wyniki oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem punktacji otrzymanej przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów.

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana jest w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowanie projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.

Procedura odwoławcza

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego projektu w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Do pobrania:

Kryteria wyboru projektów - zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(PDF, 1,96 MB)

Kryteria wyboru projektów - zakres Europejskiego Funduszu Społecznego
(PDF, 0,99 MB)

***

Zobacz również:

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Komitet Monitorujący

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS