W dniu 3 listopada 2022 r. Uchwałą Nr 435/8865/22 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął procedurę wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (zmienioną Uchwałą Nr 436/8877/22 z dnia 7 listopada 2022 r.). W związku z tym, Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 zainicjowała proces wyznaczenia składu Komitetu i tym samym przystąpi do formalnego procesu zapraszania podmiotów do składu KM FEP 2021-2027.

Struktura Komitetu zostanie oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich instytucji państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, w tym m.in partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kierując się dyspozycją wynikającą z Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 informuje, że w odniesieniu do osób wyznaczonych do składu KM FEP 2021-2027 obowiązuje wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii. Jednocześnie osoby wyznaczone do składu KM FEP 2021-2027 powinny spełniać następujące wymogi:

  1. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji FEP 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEP 2021-2027,
  2. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie FEP 2021-2027,
  3. posiadanie ogólnych kompetencji umożliwiających sprawowanie funkcji w KM FEP 2021-2027, w szczególności:
  • zdolności analityczne i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
  • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM FEP 2021-2027 od środowisk, które przedstawiciel podmiotu wchodzącego w skład KM FEP 2021-2027 reprezentuje.