10 marca 2016 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem obrad Komitetu było omówienie zgłoszonych uwag i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I -VI RPO WP 2014-2020,
  • działań 8.1, 8.2, 8.3 osi priorytetowej VIII RPO WP 2014-2020 - Integracja społeczna.

Przyjęty został również plan szkoleń horyzontalnych dla członków i zastępców członków KM RPO WP 2014-2020 w 2017 r.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano także:

  • wyniki Analizy społeczno-ekonomicznej województwa podkarpackiego w obszarze oddziaływania EFS,
  • wyniki badania pn. Ewaluacja ex ante kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego oraz
  • informację na temat realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”.

 

prezydium

sala