22 czerwca 2017 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Wicemarszałek Bogdan Romaniuk – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem obrad Komitetu było przedstawienie i zatwierdzenie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zatwierdzono również Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2016. Zatwierdzone przez Komitet Sprawozdanie zostało przedłożone Komisji Europejskiej 29 czerwca br.

Na posiedzeniu omówiono również zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I -VI RPO WP 2014-2020,
  • kryteriów ogólnych formalnych, merytorycznych oraz kryterium negocjacyjnego dla projektów konkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
  • kryteriów wyboru projektów dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020, w tym dla działania 7.7, 8.7, 8.8, 8.9,
  • działań 7.1 i 7.3 osi priorytetowej VII - Regionalny rynek pracy,
  • działań 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 i 8.6 osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna,
  • działań 9.1, 9.2 i 9.5 osi priorytetowej IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano także zagadnienia związane z realizacją zasady partnerstwa na lata 2014-2020.

prezydium

głosowanie